पाऊसफुले | दुसरी मराठी

पाऊसफुले

दुसरी मराठी प्रश्नोत्तर

१) जोड्या जुळवून लिही.

१) ससुला – वेडुला
२) ढग – काळे
३) पाऊस – मुसळधार
४) चहा – आल्याचा
२) कोण ते सांग.
१) चमकली – वीज
२) टपटप वाजला – पाऊस
३) दचकला – ससोबा
४) कोबी घेऊन आले – बाबा
५) पावसात नाचले – आई,बाबा,ससोबा
३) ससुल्याने आईला ढकलत अंगणात का नेले असेल ?
उत्तर-अंगणात पाऊस पडत होता,आईला पावसात भिजण्यासाठी ससुल्याने आईला ढकलत अंगणात नेले असेल.
४) र ची गंमत
त् + र = त्र   – मित्र
प्  + र = प्र  – प्रकाश
ट्  + र = ट्र  – ट्रक
श्  + र = श्र – श्रावण
र्  + य = ऱ्य  – चमकणाऱ्या
र्  + य = र्य   – सूर्य

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.