दुसरी इंग्रजी टेस्ट

दुसरी इंग्रजी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 Identify the alphabets क्लिक करा
2 Activity time- 2.2 क्लिक करा
3 Word basket- 2.5 क्लिक करा
4 1.3-let’s speak क्लिक करा 
5 2.10 -numbers क्लिक करा
6 3.1-action song क्लिक करा 
7 3.2-Activity time क्लिक करा 
8 3.4 -Word basket क्लिक करा
9 3.5-Know the occupations क्लिक करा 
10 3.8-word basket क्लिक करा
11 3.11-Reading time क्लिक करा
12 One -many क्लिक करा
13 4.5 –word basket क्लिक करा
14 4.6-learning letters क्लिक करा
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30