3री,eytta tisari gha | इयत्ता तिसरी | घरचा अभ्यास

इयत्ता तिसरी घरचा अभ्यास 

घरचा अभ्यास-स्मार्ट पीडीएफ, eytta tisari gha

सध्या शाळा बंद असल्याने शिक्षक विद्यार्थ्यांना घरी (eytta tisari gha) अभ्यास देत आहेत.

स्मार्ट पीडीएफ द्वारे आपण ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे अभ्यास करू शकता.

घरचा अभ्यासची वैशिष्टे-

१) अध्ययन निष्पतीवर आधारित प्रश्नोत्तरे,

२) विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनाची आवड निर्माण होईल अशा प्रकारचा स्वाध्याय,

३) प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्यासाठी जागा असल्याने वह्यांची बचत, मोफत असल्याने स्वाध्यायपुस्तिका विकत घेण्याची गरज नाही.

४) पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक घटकावर अगोदर संबोध स्पष्टीकरण होण्यासाठी व्हिडीओ,परिच्छेद व त्यावर आधारित टेस्ट व बुद्धीला चालना देणारे प्रश्न उपलब्ध ,

५)  विद्यार्थ्याच्या मुलभूत क्षमता विकासास हातभार

1ली ते 4थीचा घरचा अभ्यास SMART PDF द्वारे (सेमी व मराठी माध्यम)
️PDF डाऊनलोड समस्या सोडवली असून आता एका क्लिकवर डाऊनलोड.
20 जून 2020 पासून मराठी,गणित,इंग्रजी,परिसर अभ्यास व खेळू करू शिकू विषयांचा आम्ही घटकानुसार रोजचा घरचा अभ्यास Smart pdf स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहोत.
स्मार्ट पीडीएफ आपण रंगीत प्रिंट काढून ऑफलाईन अभ्यास करू शकता.
PDF मध्ये मुलांना आवडतील अशी चित्रे,ज्ञानरचनावादी  प्रश्नोत्तरे,व्हिडीओ व ऑनलाईन टेस्ट समावेश.

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
२०/०६/२०२० डाऊनलोड
२१/०६/२०२० डाऊनलोड
२२/०६/२०२० डाऊनलोड
२३/०६/२०२० डाऊनलोड
२४/०६/२०२० डाऊनलोड
२५/०६/२०२० डाऊनलोड
२६/०६/२०२० डाऊनलोड
२७/०६/२०२० डाऊनलोड
२८/०६/२०२० डाऊनलोड
१० २९/०६/२०२० डाऊनलोड
११ ३०/०६/२०२० डाऊनलोड
१२ १/०७/२०२० डाऊनलोड
१३ २/०७/२०२० डाऊनलोड
१४ ३/०७/२०२० डाऊनलोड
१५ ४/०७/२०२० डाऊनलोड
१६ ५/०७/२०२० डाऊनलोड
१७ ६/०७/२०२० डाऊनलोड
१८ ७/०७/२०२० डाऊनलोड
१९ ८/०७/२०२० डाऊनलोड
२० ९/०७/२०२० डाऊनलोड
२१ १०/०७/२०२० डाऊनलोड
२२ ११/०७/२०२० डाऊनलोड
२३ १२/०७/२०२० डाऊनलोड
२४ १३/०७/२०२० डाऊनलोड
२५ १४/०७/२०२० डाऊनलोड
२६ १५/०७/२०२० डाऊनलोड
२७ १६/०७/२०२० डाऊनलोड
२८ १७/०७/२०२० डाऊनलोड
२९ १८/०७/२०२० डाऊनलोड
३० १९/०७/२०२० डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
३१ २०/०७/२०२० डाऊनलोड
३२ २१/०७/२०२० डाऊनलोड
३३ २२/०७/२०२० डाऊनलोड
३४ २३/०७/२०२० डाऊनलोड
३५ २४/०७/२०२० डाऊनलोड
३६ २५/०७/२०२० डाऊनलोड
३७ २६/०७/२०२० डाऊनलोड
३८ २७/०७/२०२० डाऊनलोड
३९ २८/०७/२०२० डाऊनलोड
४० २९/०७/२०२० डाऊनलोड
४१ ३०/०७/२०२० डाऊनलोड
४२ ३१/०७/२०२० डाऊनलोड
४३ १/०८/२०२० डाऊनलोड
४४ २/०८/२०२० डाऊनलोड
४५ ३/०८/२०२० डाऊनलोड
४६ ४/०८/२०२० डाऊनलोड
४७ ५/०८/२०२० डाऊनलोड
४८ ६/०८/२०२० डाऊनलोड
४९ ७/०८/२०२० डाऊनलोड
५० ८/०८/२०२० डाऊनलोड
५१ ९/०८/२०२० डाऊनलोड
५२ १०/०८/२०२० डाऊनलोड
५३ ११/०८/२०२० डाऊनलोड
५४ १२/०८/२०२० डाऊनलोड
५५ १३/०८/२०२० डाऊनलोड
५६ १४/०८/२०२० डाऊनलोड
५७ १५/०८/२०२० ऑनलाईन स्पर्धा 
५८ १६/०८/२०२० डाऊनलोड
५९ १७/०८/२०२० डाऊनलोड
६० १८/०८/२०२० डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
६१ १९/०८/२०२० डाऊनलोड
६२ २०/०८/२०२० डाऊनलोड
६३ २१/०८/२०२० डाऊनलोड
६४ २२/०८/२०२० डाऊनलोड
६५ २३/०८/२०२० माझी कला  
६६ २४/०८/२०२० डाऊनलोड
६७ २५/०८/२०२० डाऊनलोड
६८ २६/०८/२०२० डाऊनलोड
६९ २७/०८/२०२० डाऊनलोड
७० २८/०८/२०२० सराव
७१ २९/०८/२०२० सराव
७२ ३०/०८/२०२० वाचन सराव
७३ ३१/०८/२०२० डाऊनलोड
७४ ०१/०९/२०२० आकारिक चाचणी 1
७५ ०२/०९/२०२० डाऊनलोड
७६ ०३/०९/२०२० डाऊनलोड
७७ ०४/०९/२०२० डाऊनलोड
७८ ०५/०९/२०२० डाऊनलोड
७९ ०६/०९/२०२० रविवार
८० ०७/०९/२०२० डाऊनलोड
८१ ०८/०९/२०२० डाऊनलोड
८२ ०९/०९/२०२० डाऊनलोड
८३ १०/०९/२०२० डाऊनलोड
८४ ११/०९/२०२० डाऊनलोड
८५ १२/०९/२०२० डाऊनलोड
८६ १३/०९/२०२० रविवार
८७ १४/०९/२०२० डाऊनलोड
८८ १५/०९/२०२० डाऊनलोड
८९ १६/०९/२०२० डाऊनलोड
९० १७/०९/२०२० डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
91 18/०9/२०२० डाऊनलोड
92 19/०9/२०२० डाऊनलोड
93 20/०9/२०२० डाऊनलोड
94 21/०9/२०२० डाऊनलोड
95 22/०9/२०२० डाऊनलोड
96 23/०9/२०२० डाऊनलोड
97 24/०9/२०२० डाऊनलोड
98 25/०9/२०२० डाऊनलोड
99 26/०9/२०२० डाऊनलोड
100 27/०9/२०२० डाऊनलोड
101 28/०9/२०२० डाऊनलोड
102 29/०9/२०२० डाऊनलोड
103 30/०9/२०२० डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक लिंक
1 01/10/2020 डाऊनलोड
2 02/10/2020 डाऊनलोड
3 03/10/2020 डाऊनलोड
4 04/10/2020 डाऊनलोड
5 05/10/2020 डाऊनलोड
6 06/10/2020 डाऊनलोड
7 07/10/2020 डाऊनलोड
8 08/10/2020 डाऊनलोड
9 09/10/2020 डाऊनलोड
10 10/10/2020 डाऊनलोड
11 11/10/2020 डाऊनलोड
12 12/10/2020 डाऊनलोड
13 13/10/2020 डाऊनलोड
14 14/10/2020 डाऊनलोड
15 15/10/2020 डाऊनलोड
16 16/10/2020 डाऊनलोड
17 17/10/2020 डाऊनलोड
18 18/10/2020 डाऊनलोड
19 19/10/2020 डाऊनलोड
20 20/10/2020 डाऊनलोड
21 21/10/2020 डाऊनलोड
22 22/10/2020 डाऊनलोड
23 23/10/2020 डाऊनलोड
24 24/10/2020 डाऊनलोड
25 25/10/2020 डाऊनलोड
26 26/10/2020 डाऊनलोड
27 27/10/2020 डाऊनलोड
28 28/10/2020 डाऊनलोड
29 29/10/2020 डाऊनलोड
30 30/10/2020 डाऊनलोड
31 31/10/2020 डाऊनलोड
32 1/11/2020 डाऊनलोड 

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 02/11/2020 डाऊनलोड
2 03/11/2020 डाऊनलोड
3 04/11/2020 डाऊनलोड
4 05/11/2020 डाऊनलोड
5 06/11/2020 डाऊनलोड
6 07/11/2020 डाऊनलोड
7 08/11/2020 डाऊनलोड
8 09/11/2020 डाऊनलोड
9 10/11/2020 डाऊनलोड
10 11/11/2020 डाऊनलोड
11 12/11/2020 दिवाळी अभ्यास
12 13/11/2020 दिवाळी अभ्यास
13 14/11/2020 दिवाळी अभ्यास
14 15/11/2020 दिवाळी अभ्यास
15 16/11/2020 दिवाळी अभ्यास
16 17/11/2020 दिवाळी अभ्यास
17 18/11/2020 दिवाळी अभ्यास
18 19/11/2020 दिवाळी अभ्यास
19 20/11/2020 दिवाळी अभ्यास
20 21/11/2020 डाऊनलोड
21 22/11/2020 मनोरंजक अभ्यास
22 23/11/2020 डाऊनलोड
23 24/11/2020 डाऊनलोड
24 25/11/2020 डाऊनलोड
25 26/11/2020 डाऊनलोड
26 27/11/2020 डाऊनलोड
27 28/11/2020 डाऊनलोड
28 29/11/2020 मनोरंजक अभ्यास
29 30/11/2020 डाऊनलोड
30 1/12/2020 डाऊनलोड
घरचा अभ्यास
अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/12/2020 डाऊनलोड
2 02/12/2020 डाऊनलोड
3 03/12/2020 डाऊनलोड
4 04/12/2020 डाऊनलोड
5 05/12/2020 डाऊनलोड
6 06/12/2020 डाऊनलोड
7 07/12/2020 डाऊनलोड
8 08/12/2020 डाऊनलोड
9 09/12/2020 डाऊनलोड
10 10/12/2020 डाऊनलोड
11 11/12/2020 डाऊनलोड
12 12/12/2020 डाऊनलोड
13 13/12/2020 डाऊनलोड
14 14/12/2020 डाऊनलोड
15 15/12/2020 डाऊनलोड
16 16/12/2020 डाऊनलोड
17 17/12/2020 डाऊनलोड
18 18/12/2020 डाऊनलोड
19 19/12/2020 डाऊनलोड
20 20/12/2020 डाऊनलोड
21 21/12/2020 डाऊनलोड
22 22/12/2020 डाऊनलोड
23 23/12/2020 डाऊनलोड
24 24/12/2020 डाऊनलोड
25 25/12/2020 डाऊनलोड
26 26/12/2020 डाऊनलोड
27 27/12/2020 डाऊनलोड
28 28/12/2020 डाऊनलोड
29 29/12/2020 डाऊनलोड
30 30/12/2020 डाऊनलोड
31 31/12/2020 डाऊनलोड

घरचा अभ्यास

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/01/2021 डाऊनलोड
2 02/01/2021 डाऊनलोड
3 03/01/2021 डाऊनलोड
4 04/01/2021 डाऊनलोड
5 05/01/2021 डाऊनलोड
6 06/01/2021 डाऊनलोड
7 07/01/2021 डाऊनलोड
8 08/01/2021 डाऊनलोड
9 09/01/2021 डाऊनलोड
10 10/01/2021 डाऊनलोड
11 11/01/2021 डाऊनलोड
12 12/01/2021 डाऊनलोड
13 13/01/2021 डाऊनलोड
14 14/01/2021 डाऊनलोड
15 15/01/2021 डाऊनलोड
16 16/01/2021 डाऊनलोड
17 17/01/2021 डाऊनलोड
18 18/01/2021 डाऊनलोड
19 19/01/2021 डाऊनलोड
20 20/01/2021 डाऊनलोड
21 21/01/2021 डाऊनलोड
22 22/01/2021 डाऊनलोड
23 23/01/2021 डाऊनलोड
24 24/01/2021 डाऊनलोड

25 ते 29 जानेवारी घरचा अभ्यास उपलब्ध होणार नाही.

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
30 30/01/2021 डाऊनलोड
31 31/01/2021 डाऊनलोड
1 01/02/2021 डाऊनलोड
2 02/02/2021 डाऊनलोड
3 03/02/2021 डाऊनलोड
4 04/02/2021 डाऊनलोड
5 05/02/2021 डाऊनलोड
6 06/02/2021 डाऊनलोड
7 07/02/2021 डाऊनलोड
8 08/02/2021 डाऊनलोड
9 09/02/2021 डाऊनलोड
10 10/02/2021 डाऊनलोड
11 11/02/2021 डाऊनलोड
12 12/02/2021 डाऊनलोड
13 13/02/2021 डाऊनलोड
14 14/02/2021 डाऊनलोड
15 15/02/2021 डाऊनलोड
16 16/02/2021 डाऊनलोड
17 17/02/2021 डाऊनलोड
18 18/02/2021 डाऊनलोड
19 19/02/2021 डाऊनलोड
20 20/02/2021 डाऊनलोड
21 21/02/2021 डाऊनलोड
22 22/02/2021 डाऊनलोड
23 23/02/2021 डाऊनलोड
24 24/02/2021 डाऊनलोड
25 25/02/2021 डाऊनलोड
26 26/02/2021 डाऊनलोड
27 27/02/2021 डाऊनलोड
28 28/02/2021 डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/03/2021 डाऊनलोड
2 02/03/2021 डाऊनलोड
3 03/03/2021 डाऊनलोड
4 04/03/2021 डाऊनलोड
5 05/03/2021 डाऊनलोड
6 06/03/2021 डाऊनलोड
7 07/03/2021 डाऊनलोड
8 08/03/2021 डाऊनलोड
9 09/03/2021 डाऊनलोड
10 10/03/2021 डाऊनलोड
11 11/03/2021 डाऊनलोड
12 12/03/2021 डाऊनलोड
13 13/03/2021 डाऊनलोड
14 14/03/2021 डाऊनलोड
15 15/03/2021 डाऊनलोड
16 16/03/2021 डाऊनलोड
17 17/03/2021 डाऊनलोड
18 18/03/2021 डाऊनलोड
19 19/03/2021 डाऊनलोड
20 20/03/2021 डाऊनलोड
21 21/03/2021 डाऊनलोड
22 22/03/2021 डाऊनलोड
23 23/03/2021 डाऊनलोड
24 24/03/2021 डाऊनलोड
25 25/03/2021 डाऊनलोड
26 26/03/2021 डाऊनलोड
27 27/03/2021 डाऊनलोड
28 28/03/2021 डाऊनलोड
29 29/03/2021 डाऊनलोड
30 30/03/2021 डाऊनलोड
31 31/03/2021 डाऊनलोड

घरचा अभ्यास 

अनु. दिनांक घरचा अभ्यास
1 01/04/2021 डाऊनलोड
2 02/04/2021 डाऊनलोड
3 03/04/2021 डाऊनलोड
4 04/04/2021 डाऊनलोड
5 05/04/2021 डाऊनलोड
6 06/04/2021 डाऊनलोड
7 07/04/2021 डाऊनलोड
8 08/04/2021 डाऊनलोड
9 09/04/2021 डाऊनलोड
10 10/04/2021 डाऊनलोड
11 11/04/2021 डाऊनलोड
12 12/04/2021 डाऊनलोड
13 13/04/2021 डाऊनलोड
14 14/04/2021 डाऊनलोड
15 15/04/2021 डाऊनलोड
16 16/04/2021 डाऊनलोड
17 17/04/2021 डाऊनलोड
18 18/04/2021 डाऊनलोड
19 19/04/2021 डाऊनलोड
20 20/04/2021 डाऊनलोड
21 21/04/2021 डाऊनलोड
22 22/04/2021 डाऊनलोड
23 23/04/2021 डाऊनलोड
24 24/04/2021 डाऊनलोड
25 25/04/2021 डाऊनलोड
26 26/04/2021 डाऊनलोड
27 27/04/2021 डाऊनलोड
28 28/04/2021 डाऊनलोड
29 29/04/2021 डाऊनलोड
30 30/04/2021 डाऊनलोड

पुढील सर्व अपडेट्स आपणाला वेबसाईटवर टेस्टच्या स्वरुपात मिळतील.