चिंटू रुसला ...चिंटू हसला

10.चिंटू रुसला…चिंटू हसला | 2री,बालभारती | टेस्ट

चिंटू रुसला…चिंटू हसला दुसरी बालभारती पाठ १०, Online Test,टेस्ट Chintu rusala… Chintu rusala Loading… १)…

29.रिकाम्या जागा | 2री,मराठी

29.रिकाम्या जागा योग्य शब्द लिही. अ) मी रोज सकाळी लवकर उठतो . आ) मंगेश शाळेत जातो . इ)…

24.शब्दसाखळी | 2री, मराठी

शब्दसाखळी  जसे:-हिरवा-वाकडा-डावा-वाट-टरबूज अ) माकड -डराव-वजन-नथ-थवा-वारा-राजा-जागरण आ) भाकर -रवी-वीट-टरबूज-जवान-नशीब-बदक  इ) पालक -कबुतर-रविवार-रजत-तलवार-रन-नट ई) सरबत -तलाव-वजन-नवरदेव-वसा-साखर-रण

28.चांदोबाच्या देशात | 2री,मराठी

28.चांदोबाच्या देशात १) आकाशात गेल्यावर मुले काय करणार आहेत? उत्तर-आकाशात गेल्यावर ढगाच्या गादीवर झोपणार आहे.आकाशगंगा…

27.मांजराची दहीहंडी | 2री,मराठी

27.मांजराची दहीहंडी १) कोण कोणास म्हणाले. अ) “आजी,आजी लवकर ये,मांजराची दहीहंडी पहा.” उत्तर- माधुरी आजीला म्हणाली. २) कोण ते…

26.फुग्या रे | 2री ,मराठी

26.फुग्या रे १) कोण ते लिही. अ) आभाळी उंच जाणारा-फुगा आ) पक्ष्यांशी गोष्टी करणारा-फुगा इ) वाऱ्याशी झुंज घेणारा-फुगा ई) ताऱ्यांशी…

25.फुलांचे संमेलन | 2री,मराठी

25.फुलांचे संमेलन १) समानार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळव. उत्तर- सुमन-फुल संदेश-निरोप बाग-उद्यान साफ-स्वच्छ आकाश-आभाळ जंगल-अरण्य २)…

मंगळावरची  शाळा | दुसरी बालभारती

मंगळावरची  शाळा १) पृथ्वीवर कोण आले? उत्तर- पृथ्वीवर मंगळावरची मुले आली. २) मंगळावरच्या शाळेत काय नसते?…

आपला भारत | दुसरी मराठी ,बालभारती

आपला भारत उत्तरे लिही. अ) भारतातील धान्य – उत्तर– गहू,तांदूळ,ज्वारी,बाजरी आ) भारतातील कडधान्य – उत्तर– हरभरा,तूर,मूग,वाटाणा इ) भारतातील…

दिनदर्शिका | दुसरी-मराठी

दिनदर्शिका  दुसरी-मराठी  १) वर्षाचे महिने किती ? उत्तर- वर्षाचे महिने बारा असतात. २) ऑगस्ट महिन्याचे…

चुलीवरची खीर

चुलीवरची खीर १) पुरीला पाहून कोण हसली? उत्तर- पुरीला पाहून चुलींवरची खीर हसली. २) कोण…

 झरीपाडा | दुसरी मराठी

 14.झरीपाडा दुसरी मराठी १) काय ते सांग. अ) पाड्याचे नाव – झरीपाडा आ) चित्रकलेचे नाव – वारली   इ) वाद्याचे…

एक तांबडा भोपळा | दुसरी मराठी

एक तांबडा भोपळा दुसरी मराठी १) कविता चालीवर म्हण. २) केव्हा घडले ते सांग. अ) फोडीमध्ये…

पाऊसफुले | दुसरी मराठी

पाऊसफुले दुसरी मराठी प्रश्नोत्तर १) जोड्या जुळवून लिही. १) ससुला – वेडुला २) ढग – काळे ३) पाऊस…

चिंटू रुसला…चिंटू हसला

१) कारण सांग. अ) चिंटूला मित्र नव्हते ,कारण चिंटू सकाळी लवकर उठत नव्हता,तो घाईने अंघोळ…