पहिली इंग्रजी टेस्ट

पहिली इंग्रजी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 3.5-My fruit basket क्लिक करा
2 3.7-Let’s know new words क्लिक करा
3 5.1-Number song क्लिक करा
4 5.2-One and many क्लिक करा
5 5.3-My grandfather had a farm क्लिक करा
6 5.4-Look,listen and say क्लिक करा
7 5.5-Magic words क्लिक करा
8 5.6-Odd man out क्लिक करा
9 5.7-Let’s know new words क्लिक करा
10 6.4-We loves vegetables क्लिक करा
11 6.7-Rainbow and colours क्लिक करा
12 8.3-Bingo क्लिक करा
13 8.5-Dressing dolly क्लिक करा
14 6.2-Action time क्लिक करा
15 7.2-Farm house क्लिक करा
16 7.3-Lets talk क्लिक करा
17 7.5-Good habits क्लिक करा
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30