प्रश्नपत्रिका

शैक्षणिक वर्ष 2019/2020 मधील आकारिक चाचणी 1 ,आकारिक चाचणी 2 ,संकलित मूल्यमापन सत्र 1 व 2 च्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा.

इयत्ता पहिली 

इयत्ता दुसरी  

इयत्ता तिसरी  

इयत्ता चौथी