जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली वेळापत्रक | Teacher transfer

जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया

Latest बदल्या वेळापत्रक

जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया सुरु ….बदल्यांबाबत latest वेळापत्रक

किती दिवस चालणार बदली प्रक्रिया ?

सन 2022 मधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत वेळापत्रक
विशेष संवर्ग भाग 1 साठी प्राधान्यक्रम भरणेदि. 20/12/2022 ते 23/12/2022 (4 दिवस)
विशेष संवर्ग भाग 2 साठी प्राधान्यक्रम भरणे- दि. 30/12/2022 ते 04/01/2023 (6 दिवस)बदली अधिकार प्राप्त शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे- दि. 10/01/2023 ते 14/01/2023 (5 दिवस)
बदलीपात्र शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरणे- दि. 21/01/2023 ते 24/01/2023 (4 दिवस)
विस्थापित शिक्षकांच्या राऊंडसाठी पर्याय भरणे. दि. 31/01/2023 ते 03/02/2023 (4 दिवस)
अवघड क्षेत्रातील राहिलेल्या रिक्त भरण्यासाठी बदली प्रक्रिया चालवणे. दि. 10/02/2023 ते 13/02/2023 (4 दिवस)
बदलीचे आदेश प्रकाशित करणे. दि. 18/02/2023 ते 18/02/2023 (1 दिवस)संदर्भ :

१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपब-४८२०/प्र.क्र.२९० / आस्था.१४, दिनांक ०७.०४.२०२१.
२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपब-४८२०/प्र.क्र.२९०/ आस्था. १४, दिनांक ०४.०५.२०२२.
३) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपब-२०२२/प्र.क्र.२९/आस्था.१४, दिनांक २९.०६.२०२२.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याबाबतचे सुधारित धोरण संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक ०७.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे.
सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या बदल्यांकरिता पदावधीची परिगणना दिनांक ३१ मे ऐवजी दिनांक ३० जून, २०२२ पर्यंत करण्यास संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ४.५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये तरतुद करण्यात आली आहे. तसेच सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांसाठी संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २९.६.२०२२ च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या कालावधीनुसार बदल्यांबाबतची कार्यवाही संगणक प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. उक्त दिनांक ४.५.२०२२ व दिनांक २९.६.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार होणारी कार्यवाही फक्त सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या बदल्यांकरिताच लागू राहील.
आता ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांबाबत खालीलप्रमाणे
वेळापत्रक 
अनु. बदली विशेष   लिंक
1 बदली जी आर क्लिक करा
2 बदली प्रक्रिया टप्पे क्लिक करा
3 जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया वेळापत्रक क्लिक करा
4 संवर्ग 1 आजारी शिक्षक अर्ज pdf क्लिक करा 
5 संवर्ग 2 पती-पत्नी एकत्रीकरण शिक्षक अर्ज pdf क्लिक करा
6 संवर्ग 3 बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक अर्ज pdf क्लिक करा 
7 संवर्ग 4 बदली प्राप्त शिक्षक अर्ज pdf क्लिक करा Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.