आठवी भूगोल टेस्ट

आठवी भूगोल टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 स्थानिक वेळ व प्रमाण वेळ क्लिक करा
2 पृथ्वीचे अंतरंग क्लिक करा
3 आर्द्रता आणि ढग क्लिक करा
4 सागरतळ रचना क्लिक करा
5 सागरी प्रवाह क्लिक करा
6 भूमी उपयोजन क्लिक करा
7 लोकसंख्या क्लिक करा
8 उद्योग क्लिक करा
9 नकाशा प्रमाण क्लिक करा
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30