दहावी गणित भाग 2

दहावी गणित भाग 2

अ.क्र.

घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

1 समरूपता क्लिक करा
2 पायथागोरसचे प्रमेय क्लिक करा
3 वर्तुळ क्लिक करा
4 भौमितिक रचना क्लिक करा
5 निर्देशक भूमिती क्लिक करा
6 त्रिकोणमिति क्लिक करा
7 महत्त्वमापन क्लिक करा