९१ ते १०० या संख्यांची ओळख व लेखन | 1ली,बालभारती 3

९१ ते १०० या संख्यांची ओळख व लेखन (Introduction and writing of the numbers 91…

८१ ते ९० या संख्यांची ओळख व लेखन |1ली,बालभारती 3

८१ ते ९० या संख्यांची ओळख व लेखन (Introduction and writing of the numbers 81…

७१ ते ८० या संख्यांची ओळख व लेखन | 1ली,बालभारती 3

७१ ते ८० या संख्यांची ओळख व लेखन (Introduction and writing of the numbers 71…

६१ ते ७० या संख्यांची ओळख व लेखन | 1ली,बालभारती 3

६१ ते ७० या संख्यांची ओळख व लेखन (Introduction and writing of the numbers 61…

शतकाची ओळख ,Introduction of hundred | 1ली,बालभारती 3

शतकाची ओळख शंभराची ओळख ,Introduction of hundred 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- १ ते १०० ची…

१०० या संख्येची ओळख व लेखन | 1ली,बालभारती 3

१०० या संख्येची ओळख व लेखन Introduction and writing of the number 100 1ली,बालभारती 3…

माझा उपयोग (My use) | 1ली,बालभारती 3

माझा उपयोग (My use) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- प्राणी व त्यांचे उपयोग सांगता येणे. चित्रांचे…

चित्र गप्पा (Picture talk!)|1ली,बालभारती 3

चित्र गप्पा (Picture talk!) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- चला शिकूया. चित्रांवर आधारित मजकूराचे समजपूर्वक वाचन…

अंगठ्याचे ठसे उमटव.Print the blocks of thumb |1ली,बालभारती 3

अंगठ्याचे ठसे उमटव,Print the blocks of thumb. 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- ६१ ते ७० संख्या…

१० चा टप्पा ,Step of 10 | 1ली,बालभारती 3

१० चा टप्पा (Step of 10) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- तोंडी गणित करता येणे. १०…

Riddles (कोडी) | 1ली,बालभारती 3

Riddles (कोडी) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- Listen, find and circle the correct animal and tell…

Be kind to animals | 1ली,बालभारती 3

Be kind to animals. (प्राण्यांशी प्रेमाने वागा.) 1ली,बालभारती 3 Let’s learn :- To take care…

मैत्री करूया प्राण्यांशी(Friendship with animals) | 1ली,बालभारती 3

मैत्री करूया प्राण्यांशी (Friendship with animals) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- जागतिक प्राणी दिन World Animal…

Animal Alphabet (प्राणी वर्णमाला)

Animal Alphabet (प्राणी वर्णमाला) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया- चित्रकथेतील घटनाक्रम समजून घेणे. चित्रकथेचे समजपूर्वक आकलन…

Lost and found (हरवले आणि सापडले) | 1ली,बालभारती 3

Lost and found (हरवले आणि सापडले) 1ली,बालभारती 3 Let’s learn : To understand the sequence…