सातवी गणित टेस्ट

सातवी गणित टेस्ट

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
विभाग-1
1 भौमितिक रचना क्लिक करा
2 पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार क्लिक करा
3 मासवि-लसावि क्लिक करा
4 कोन व कोनाच्या जोड्या क्लिक करा
5 परिमेय संख्या व त्यावरील क्रिया क्लिक करा
6 घातांक क्लिक करा
7 जोडस्तंभालेख क्लिक करा
8 बैजिक राशी व त्यावरील क्रिया क्लिक करा
10 विभाग-2
11 समप्रमाण व व्यस्तप्रमाण क्लिक करा
12 बँक व सरळव्याज क्लिक करा
13 वर्तुळ क्लिक करा
14 परिमिती व क्षेत्रफळ क्लिक करा
15 पायथागोरसचा सिद्धांत क्लिक करा
16 बैजिक सूत्रे वर्ग विस्तार क्लिक करा
17 सांखिकी क्लिक करा