दुसरी गणित टेस्ट

दुसरी गणित टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 भौमितिक आकाराची ओळख क्लिक करा
2 वजाबाकी करूया क्लिक करा
3 शून्याची बेरीज व वजाबाकी क्लिक करा
4 दोन अंकी बिनहातचा बेरीज क्लिक करा
5 बेरीज पुढे मोजून क्लिक करा
6 बेरजेची गमंत क्लिक करा
7 शाब्दिक उदाहरणे -बेरीज क्लिक करा 
8 दोन संख्यांचा लहानमोठेपणा क्लिक करा
9 दोन अंकी संख्यांचा लहानमोठेपणा क्लिक करा 
10 लगतची मागची व लगतची पुढची संख्या क्लिक करा 
11 चढता क्रम क्लिक करा 
12 उतरता क्रम क्लिक करा
13 संख्यावाचक व क्रमवाचक संख्या क्लिक करा
14 हातचा बेरीज क्लिक करा
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30