पहिली गणित सेमी टेस्ट

पहिली गणित सेमी

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 Introduction of 1 to 9 क्लिक करा
2 Introduction of 1 & 2 क्लिक करा
3 क्लिक करा
4 Introduction of 5 & 6 क्लिक करा
5 क्लिक करा
6 क्लिक करा
7 क्लिक करा
8 क्लिक करा
9 क्लिक करा
10 क्लिक करा
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30