5.विस्तार सूत्रे | 8वी ,गणित टेस्ट

5.विस्तार सूत्रे 8वी ,गणित टेस्ट मनोरंजक टेस्ट सोडवा….. Loading…

3.घातांक व घनमूळ | 8वी,गणित

3.घातांक व घनमूळ 8वी,गणित मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

15.क्षेत्रफळ | 8वी, गणित

15.क्षेत्रफळ 8वी, गणित मनोरंजक टेस्ट सोडवा……………….. Loading…

8.अर्थव्यवस्था आणि व्यवसाय

14.चक्रवाढ व्याज | 8वी, गणित

14.चक्रवाढ व्याज 8वी, गणित मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

16.पृष्ठफळ व घनफळ | 8वी,गणित

16.पृष्ठफळ व घनफळ 8वी,गणित मनोरंजक टेस्ट सोडवा…….. Loading…

17.वर्तुळ-जीवा व कंस | 8वी ,गणित

17.वर्तुळ-जीवा व कंस 8वी ,गणित मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

10.Division of Polynomials | 8वी ,गणित सेमी

10.Division of Polynomials 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा….. Loading…

9.Discount and commissions | 8वी ,गणित सेमी

9.Discount and commissions 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…… Loading…

Quadrilateral : Constructions and Types | 8वी ,गणित सेमी

Quadrilateral : Constructions and Types 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…… Loading…

3.Force and pressure | 8वी ,विज्ञान सेमी

3.Force and pressure 8वी ,विज्ञान सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा….. Loading…

Altitude and Medians of a triangle | 8वी ,गणित सेमी

Altitude and Medians of a triangle 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…… Loading…

Indices and cube root | 8वी ,गणित सेमी

Indices and cube root 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

Parallel Lines and Transversal | 8वी ,गणित सेमी

Parallel Lines and Transversal 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

Rational and Irrational Numbers | 8वी ,गणित सेमी

Rational and Irrational Numbers 8वी ,गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा… Loading…

6-Fractions of Algebraic Expressions | 8वी , गणित सेमी

6-Fractions of Algebraic Expressions 8वी , गणित सेमी मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…