सहावी गणित टेस्ट

सहावी गणित टेस्ट

अ.क्र. घटकाचे नाव लिंक
विभाग पहिला
1 भूमितितील मूलभूत संबोध क्लिक करा
2 कोन क्लिक करा
3 पूर्णांक संख्या क्लिक करा
4 अपूर्णांकावरील क्रिया क्लिक करा
5 दशांश अपूर्णांक क्लिक करा
6 स्तंभालेख क्लिक करा
7 सममिति क्लिक करा
8 विभाज्यता क्लिक करा
9 मसावि- लसावि क्लिक करा
विभाग दूसरा
10 समीकरणे क्लिक करा
11 गुणोत्तर- प्रमाण क्लिक करा
12 शेकडेवारी क्लिक करा
13 नफा -तोटा क्लिक करा
14 बँक व सरळव्याज क्लिक करा
15 त्रिकोण व त्रिकोणाचे गुणधर्म क्लिक करा
16 चौकोन क्लिक करा
17 भौमितिक रचना क्लिक करा
18 त्रिमितिय आकार क्लिक करा