सहावी भूगोल टेस्ट

सहावी भूगोल टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 पृथ्वी आणि वृत्ते क्लिक करा
2 चला वृत्ते वापरूयात क्लिक करा
3 पृथ्वीगोल ,नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट क्लिक करा
4 हवा व हवामान क्लिक करा
5 तापमान क्लिक करा
6 महासागरांचे महत्त्व क्लिक करा
7 खडक व खडकांचे प्रकार क्लिक करा
8 नैसर्गिक संसाधने क्लिक करा
9 उर्जासाधने क्लिक करा 
10 मानवाचे व्यवसाय क्लिक करा
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30