पहिली गणित टेस्ट

पहिली गणित टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 1 ते 9 ची ओळख क्लिक करा
2 1 व 2 ची ओळख क्लिक करा
3 3 व 4 ची ओळख क्लिक करा
4 5 व 6 ची ओळख क्लिक करा
5 7 व 8 ची ओळख क्लिक करा
6 9 ची ओळख क्लिक करा
7 शून्य मिळवणे क्लिक करा
8 बेरीज करूया क्लिक करा
9 चला ,वजाबाकी शिकू क्लिक करा 
10 11 ते 20 ची ओळख क्लिक करा
11 चला वजाबाकी करू क्लिक करा
12 आकार ओळख क्लिक करा
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30