प्रश्नपत्रिका-2020/21

प्रश्नपत्रिका-2020/21

मूल्यमापन

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील आकारिक चाचणी 1 ,आकारिक चाचणी 2 ,संकलित सत्र 1 व 2 च्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा.

इयत्ता पहिली 

इयत्ता दुसरी  

इयत्ता तिसरी  

इयत्ता चौथी

इयत्ता पाचवी

इयत्ता सहावी  

इयत्ता सातवी 

इयत्ता आठवी