माझे खेळ

माझे खेळ | इयत्ता पहिली बालभारती प्रश्नोत्तरे

 माझे खेळ प्रश्न :- लगोरी खेळाविषयी माहिती उत्तर-लगोरी खेळात एका गटाने चेंडूने लगोरी पाडायचीअसते व…

बीज

बीज कविता | bij,1ली ,बालभारती

बीज कविता  बीज कविता ,कवितेवरील स्वाध्याय घरचा अभ्यास साठी उपयोगी – बीज स्वाध्याय प्रश्न- मातीखाली…

कोण बनेल प्रज्ञावंत-भाग 1

कोण बनेल प्रज्ञावंत या सामान्यज्ञान परीक्षेत २० गुणांची टेस्ट सोडवायची आहे. प्रज्ञाशोध परीक्षा,मंथन परीक्षा व…

अग्गोबाई ढग्गोबाई

अग्गोबाई ढग्गोबाई | 1ली,मराठी

अग्गोबाई ढग्गोबाई (पान. २, वरील स्वाध्याय)-अग्गोबाई ढग्गोबाई स्वाध्याय पहा … १. प्रश्न-ढगाला कशाची झळ लागली…

चित्रवाचन | दुसरी मराठी

चित्रवाचन पहिल्या  रोबोट व दुसऱ्या रोबोट मधील फरक 1) पहिल्या रोबोटच्या डोक्यावरील दिव्याला प्रकाश नाही,…

२री मराठी प्रश्नोत्तरे

इयत्ता दुसरीच्या बालभारती पुस्तकातील सर्व पाठांचे प्रश्नोतर उपलब्ध करत आहोत. दुसरीच्या मुलांना वाचन,लेखन व पाठांतरासाठी…

Shala aani Shikshan

1ली | मराठी प्रश्नोत्तरे

1ली मराठी प्रश्नोत्तरे इयत्ता पहिलीच्या बालभारती पुस्तकातील सर्व पाठांचे प्रश्नोतर उपलब्ध करत आहोत. पहिलीच्या मुलांना…

संविधानाची उद्देशिका

चौथी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता चौथीसाठी  अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका…

तिसरी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता तिसरीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका…

दुसरी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता दुसरीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका…

पहिली अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता पहिलीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका…