घरचा अभ्यास | पहिली ते दहावी-दैनंदिन घरचा अभ्यास

घरचा अभ्यास

पहिली ते दहावी दैनंदिन घरचा अभ्यास

डाऊनलोड करा…

इयत्ता पहिली 

इयत्ता दुसरी  

इयत्ता तिसरी  

इयत्ता चौथी

इयत्ता पाचवी

इयत्ता सहावी  

इयत्ता सातवी 

इयत्ता आठवी 

इयत्ता नववी 

इयत्ता दहावी

सदर दैनंदिन घरचा अभ्यास मध्ये आपण प्रत्येक विषयाच्या घटकावर आधारित worksheet, online test ,video उपलब्ध करत आहोत…