सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन | पहिली

सर्वंकष सातत्यपूर्ण मूल्यमापन

सन-2020-21

अनु. मूल्यमापन प्रकार डाऊनलोड लिंक
1 आकारिक चाचणी-1 क्लिक करा
2 प्रथम सत्र मूल्यमापन क्लिक करा
3 आकारिक चाचणी-2 क्लिक करा
4 द्वितीय सत्र मूल्यमापन क्लिक करा