चित्र गप्पा-आपले मदतनीस | 1ली,बालभारती 4

चित्र गप्पा-आपले मदतनीस Picture Talk-Our Community Helpers 1ली,बालभारती 4 मराठी व सेमी माध्यम क्र घटकाचे…

वाहतूक व आपले मदतनीस | 1ली,बालभारती 4

वाहतूक व आपले मदतनीस (Transport and Our Community Helpers) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. वाहतुकीची साधने…

वाहतुकीची साधने व प्रकार | 1ली,बालभारती 4

वाहतुकीची साधने व प्रकार (Means and Modes of Transport) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. वाहतुकीची साधने…

शोधूया पिल्लांना, Let’s find the young ones | 1ली, बालभारती भाग 3

Let’s find the young ones. (शोधूया पिल्लांना.) 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-39 चला शिकूया.…

आम्ही कोठे राहतो? Where do we live? | 1ली,बालभारती 3

आम्ही कोठे राहतो? (Where do we live?) 1ली,बालभारती 3 चला शिकूया. प्राणी, पक्षी, कीटक यांच्या…

चित्रकथा, Picture story | 1ली, बालभारती भाग-3

चित्रकथा, Picture story 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-3७ व ३८ मराठी व सेमी माध्यम…

३१ ते ४० या संख्यांची ओळख व लेखन | 1ली, बालभारती भाग 3

३१ ते ४० या संख्यांची ओळख व लेखन Numbers 31 to 40 1ली, बालभारती भाग…

संख्यांचा टप्पा (Steps of numbers) | 1ली, बालभारती भाग 3

संख्यांचा टप्पा (Steps of numbers) 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-34 चला शिकूया. चित्रांच्या व…

२१ ते ३० या संख्यांची ओळख व लेखन |1ली ,बालभारती भाग 3

२१ ते ३० या संख्यांची ओळख व लेखन Numbers 21 to 30 1ली, बालभारती भाग…

शाब्दिक उदाहरणे (Word problems) | 1ली, बालभारती भाग 3

शाब्दिक उदाहरणे (Word problems) 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-25 व 26 चला शिकूया.- दैनंदिन…

बेरीज-वजाबाकी | Addition-Subtraction,1ली, बालभारती भाग 3

बेरीज-वजाबाकी Addition-Subtraction 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-24   मराठी व सेमी माध्यम क्र घटकाचे…

बेरीज-वजाबाकी उजळणी | 1ली, बालभारती भाग 3

बेरीज-वजाबाकी उजळणी Revision of Addition-Subtraction 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-20 मराठी व सेमी माध्यम…

वाचनपाठ-पान 22 | 1ली, बालभारती भाग 3

वाचनपाठ-पान 22 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-20 चला शिकूया. चित्रवाचन करून वाक्य तयार करता…

जोडाक्षरे (Join to make words.) | 1ली, बालभारती भाग 3

जोडाक्षरे(Join to make words.) 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-21 चला शिकूया. जोडाक्षरयुक्त शब्दांचे लेखन…

माझी शेपटी मला दे. (Give me my tail.) | 1ली, बालभारती भाग 3

माझी शेपटी मला दे.(Give me my tail.) 1ली, बालभारती भाग 3 नवीन अभ्यासक्रम,पान-20 चला शिकूया.…