कमी-जास्त (Less-more) | 1ली, बालभारती भाग 2

कमी-जास्त (Less-more) 1ली, बालभारती भाग-2 नवीन अभ्यासक्रम,पान-15 ते 17 चला शिकूया- चला शिकूया. कमी-जास्त किंवा…

Numbers (संख्या) | 1ली, बालभारती भाग 2 | नवीन अभ्यासक्रम

Numbers (संख्या) 1ली, बालभारती भाग 2 पहिली , नवीन अभ्यासक्रम चला शिकूया. १ ते ९…

ै या स्वरचिन्हाची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2

ै या स्वरचिन्हाची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-10 ते 12 चला शिकूया. द,…

ऐ ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2 | नवीन अभ्यासक्रम

ऐ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-9 चला शिकूया. द, ड, व, ग,…

व ,ग ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2 | नवीन अभ्यासक्रम

व ,ग ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-8 चला शिकूया. द, ड, व,…

द,ड ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 2 | नवीन अभ्यासक्रम

द,ड ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 2, नवीन अभ्यासक्रम,पान-7 चला शिकूया. द, ड, व, ग,…

Letters, words and their sound 1ली, बालभारती-3,पान-49

Letters, words and their sound 1ली, बालभारती भाग 3 अक्षरे, शब्द आणि त्यांचे ध्वनी, पान…

Letters, words and their sound | 1ली, बालभारती भाग 3

Letters, words and their sound 1ली, बालभारती भाग 3 (अक्षरे, शब्द आणि त्यांचे ध्वनी.),पान -28…

My grandfather had a farm | 1ली, बालभारती भाग 3

My grandfather had a farm (माझ्या आजोबांचे शेत) इयत्ता पहिली,बालभारती भाग 3 मनोरंजक टेस्ट Let’s…

प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन, (Get together of animals) | 1ली, बालभारती भाग 3

प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन 1ली, बालभारती भाग 3, नवीन अभ्यासक्रम,पान-80,81 चला शिकूया- गायन, वादन, नृत्य यांचा आनंद…

Little Sheru (छोटा शेरू) | 1ली, बालभारती भाग 3

Little Sheru (छोटा शेरू) 1ली, बालभारती भाग 3, नवीन अभ्यासक्रम,पान-78 Let’s learn :- To understand…

रूप नको, गुण पाहा. | 1ली, बालभारती भाग 3

रूप नको, गुण पाहा. चला शिकूया- कथेचे समजपूर्वक आकलन होणे. गरुडाकडे एकदा सर्व पक्षी जेवायला…

Let’s visit the zoo | 1ली, बालभारती भाग 3

Let’s visit the zoo प्राणिसंग्रहालयास भेट देऊया. Listen and sing with actions. (ऐक आणि कृतींसह…

ऑ, अं ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 3,नवीन अभ्यासक्रम

ऑ, अं ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 3, नवीन अभ्यासक्रम,पान-12 चला शिकूया- क्ष, ज्ञ, अ,…

अ, ॲ ची ओळख | 1ली, बालभारती भाग 3,नवीन अभ्यासक्रम

अ,ॲ ची ओळख 1ली, बालभारती भाग 3, नवीन अभ्यासक्रम,पान-11 चला शिकूया- क्ष, ज्ञ, अ, ॲ,…