4.6-Learning letters | इयत्ता दुसरी, इंग्रजी

4.6-Learning letters इयत्ता दुसरी, इंग्रजी Online test Loading…

ण,ख,थ,औ,भ ची ओळख | इयत्ता पहिली, बालभारती

ण,ख,थ,औ,भ ची ओळख इयत्ता पहिली, बालभारती मनोरंजक टेस्ट Loading…

स्वाध्याय | Student WhatsApp based Digital Home Assessment Yojana

स्वाध्याय (SWADHYAY) Student WhatsApp based Digital Home Assessment Yojana learning would be easy and fun…

20.तारकांच्या दुनियेत | इयत्ता 7वी , विज्ञान

20.तारकांच्या दुनियेत इयत्ता 7वी , विज्ञान मनोरंजक अभ्यास Loading…

19.चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म | इयत्ता 7वी , विज्ञान

19.चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म इयत्ता 7वी , विज्ञान मनोरंजक अभ्यास Loading…

18.ध्वनी-ध्वनीची निर्मिती | इयत्ता 7वी ,विज्ञान

18.ध्वनी-ध्वनीची निर्मिती इयत्ता 7वी ,विज्ञान मनोरंजक अभ्यास Loading…

17. प्रकाशाचे परिणाम | इयत्ता सातवी,विज्ञान

17. प्रकाशाचे परिणाम इयत्ता सातवी,विज्ञान मनोरंजक अभ्यास Loading…

16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती | इयत्ता सातवी,सामान्य विज्ञान

16. नैसर्गिक साधनसंपत्ती इयत्ता सातवी, सामान्य विज्ञान Loading…

15. पदार्थः आपल्या वापरातील | इयत्ता सातवी, सामान्य विज्ञान

15. पदार्थः आपल्या वापरातील इयत्ता सातवी, सामान्य विज्ञान मनोरंजक अभ्यास उपलब्ध Loading…

14. मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे | इयत्ता सातवी ,सामान्य विज्ञान

14. मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे इयत्ता सातवी , सामान्य विज्ञान मनोरंजक अभ्यास Loading…

12.स्वातंत्र्यप्राप्ती | इयत्ता आठवी , इतिहास

12.स्वातंत्र्यप्राप्ती इयत्ता आठवी , इतिहास मनोरंजक अभ्यास Loading…

14. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती | इयत्ता आठवी, इतिहास

14. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती इयत्ता आठवी, इतिहास मनोरंजक अभ्यास Loading…

11.समतेचा लढा | इयत्ता आठवी , इतिहास

11.समतेचा लढा इयत्ता आठवी , इतिहास मनोरंजक टेस्ट सोडवण्यासाठी Loading…

13.स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती | इयत्ता आठवी , इतिहास

13.स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती इयत्ता आठवी , इतिहास मनोरंजक टेस्ट सोडवा… Loading…

4.5-Word basket | इयत्ता दुसरी, इंग्रजी

4.5-Word basket इयत्ता दुसरी, इंग्रजी Solve Online Test Loading…